SPOTKANIA Z FILOZOFIĄ <br>Od Heraklita do Husserla

Author:
Adam SIKORA

ISBN: 978-83-7383-366-1

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2009

Number of pages: 325

Format: B-5

SPOTKANIA Z FILOZOFIĄ
Od Heraklita do Husserla

Przepraszamy, dysponujemy bardzo niewielką liczbą egzemplarzy.
Osobę zainteresowaną prosimy o telefon do wydawnictwa.


Historia filozofii najprościej wyłożona -
-od starożytności do końca ery nowożytnej -
- 44 wielkich filozofów europejskiego kręgu kulturowego:
Heraklit Z Efezu (ok. 540 - ok. 480 p.n.e.), Demokryt z Abdery (ok. 460 - ok. 370 p.n.e.), Sokrates (469-399 p.n.e.), Platon (ok. 427-347 p.n.e.), Arystoteles (384-322 p.n.e.), Epikur (341-270 p.n.e.), Epiktet z Hierapolis (ok. 55 - ok. 135 n.e.), Plotyn (ok. 204 - ok. 269), Aureliusz Augustyn (354-430), Jan Szkot Eriugena (ok. 810 - ok. 877), Pierre Abelard (1079-1142), Tomasz z Akwinu (ok. 1225-1274), Johannes Eckhart (ok. 1260-1327), Niccolò Machiavelli (1469-1527), Giordano Bruno (1548-1600), Francis Bacon (1561-1626), René Descartes (1594-1650), Thomas Hobbes (1588-1679), Baruch (Benedictus), Spinoza (1632-1677), Blaise Pascal (1623-1662), John Locke (1632-1704), Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), Giambattista Vico (1668-1744), George Berkeley (1685-1753), David Hume (1711-1776), Voltaire (1694- 778), Denis Diderot (1713-1784), Jean Jacques Rousseau (1712-1778), Immanuel Kant (1724-1804), Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872), Auguste Comte (1798-1857), Karl Heinrich Marx (1818-1883), Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855), Arthur Schopenhauer (1788-1860), John Stuart Mill (1806-1873), Herbert Spencer (1820-1903), William James (1842-1910), Henri Bergson (1859-1941), Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), Sigmund Freud (1856-1939), Edmund Husserl (1859-1938).

Niech nie myśli młody, że ma czas na filozofię, i niech się do niej nie zniechęca stary. Nikt bowiem ani nie jest za młody, ani za stary na to, aby mieć zdrową duszę.
Epikur (341-270 p.n.e.)

Wiele jest dróg, którymi człowiek może zmierzać do lepszego poznania prawdy, a przez to czynić swoje życie coraz bardziej ludzkim. Wyróżnia się wśród nich filozofia, która ma bezpośredni udział w formułowaniu pytania o sens życia i w poszukiwaniu odpowiedzi na nie: jawi się ona zatem jako jedno z najwznioślejszych zadań ludzkości.
Jan Paweł II, z encykliki Fides et ratio (1998)


nakład wyczerpany

30 other products in the same category: