DIAGNOZA POTRZEB I MODELE POMOCY <br>dla osób z ograniczeniami sprawności

Author:
Anna I. BRZEZIŃSKA
Radosław KACZAN
Karolina SMOCZYŃSKA (red.)

ISBN: 978-83-7383-433-0

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2010

Number of pages: 312

Format: B-5

DIAGNOZA POTRZEB I MODELE POMOCY
dla osób z ograniczeniami sprawności

KSIĄŻKA DOSTĘPNA W FORMACIE PDF ZA DARMO (link na dole strony)!

O projekcie:
Książka powstała w ramach systemowego projektu badawczego pt. ,,Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych„. Celem projektu było opracowanie rekomendacji dla ogólnokrajowej strategii na rzecz zwiększenia aktywności społeczno-zawodowej osób z ograniczeniami sprawności. Badania przeprowadzono w 2009 roku w dwóch etapach.
W etapie I zbadano ponad 2 tys. osób. Analizowano różne obszary funkcjonowania dorosłych osób niepełnosprawnych, m.in. podleganie działaniu stereotypów, spostrzeganie swojego życia, orientacja temporalna, tożsamość i poczucie dorosłości, etapy radzenia sobie z utratą sprawności, funkcjonowanie w społecznościach lokalnych i wirtualnych, partycypacja społeczna i obywatelska, komunikacja i funkcjonowanie w grupie, poczucie więzi.
W etapie II pomiarem objęto grupę 100 tys. osób niepełnosprawnych. W badaniach pytano o sytuację gospodarstwa domowego, ograniczenia sprawności i ich przyczyny, sytuację rodzinną, wykształcenie i aktywność zawodową oraz potrzeby i rodzaj otrzymywanego wsparcia.
Ekspertyzy przygotowane na potrzeby projektu dotyczą wybranych obszarów funkcjonowania osób z różnymi ograniczeniami sprawności. Autorzy są specjalistami w różnych dziedzinach nauk społecznych, takich jak psychologia, politologia, filozofia, etnologia i antropologia kulturowa, oraz przyrodniczych, jak biologia i kognitywistyka.

Anna Izabela Brzezińska
prof. dr hab., psycholog, pracuje na UAMw Poznaniu i w SWPS w Warszawie. Autorka monografii Społeczna psychologia rozwoju (2000), współautorka książki W poszukiwaniu złotego środka. Rozmowy o rozwoju człowieka (2005), redaktorka i autorka podręczników, m.in. Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (2005). Redaktorka serii poświęconej aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób z ograniczeniami sprawności.
Radosław Kaczan
mgr psychologii (psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz psychologia edukacji), absolwent Instytutu Psychologii UAMw Poznaniu. Doktorant Instytutu Psychologii PAN, asystent w Katedrze Psychologii Rozwoju i Edukacji SWPS w Warszawie. Współautor książek i artykułów (Nauka 2008, nr 1-4) będących częścią projektu ,,Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych„ oraz książki Droga do samodzielności. Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności (2009).
Karolina Smoczyńska
psycholog (psychologia społeczna i społeczna psychologia kliniczna), absolwentka SWPS, doktorantka Instytutu Studiów Społecznych UW. W SWPS od 2008 r. pełni funkcję pełnomocnika prorektora ds. osób niepełnosprawnych. Współautorka monografii Jaka pomoc i dla kogo? Wsparcie indywidualne i instytucjonalne a aktywizacja zawodowa osób z ograniczoną sprawnością (2008).

W książce prezentujemy analizę wybranych problemów związanych z sytuacją osób z ograniczeniami sprawności w Polsce. Poruszamy problem filozofii pomagania osobom niepełnosprawnym, a także zastanawiamy się nad rozumieniem samej istoty niepełnosprawności. Analizujemy takie kwestie, jak specyfika funkcjonowania młodych dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, sposoby wspomagania ich rozwoju, seksualność osób z ograniczeniami sprawności, mniejszości narodowe i etniczne a problem podwójnego wykluczenia. Wreszcie przyglądamy się funkcjonowaniu systemu polityki społecznej i gospodarczej państwa z punktu widzenia zaspokajania potrzeb niepełnosprawnych i tworzenia adekwatnego systemu wsparcia. Uregulowania systemowe mają bowiem sprzyjać nie tylko integracji społecznej, ale przede wszystkim zwiększaniu zatrudnienia i aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności na otwartym rynku pracy.
Wydawało się, że nie jest już możliwe odkrycie nowych i oryginalnych problemów badawczych dotyczących niepełnosprawności oraz sytuacji osób niepełnosprawnych. A jednak. Znajdziemy tu m.in. zasygnalizowane problemy niepełnosprawności wśród mniejszości narodowych, etnicznych i różnych typów migrantów (np. uchodźców), a więc wśród tych kategorii ludności, które są podwójnie stygmatyzowane - jako ”obcy„ i jako niepełnosprawni.
prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym
Czytelnik otrzymuje dobrze ugruntowaną wiedzę o prawidłowościach konstytuujących status i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, jak również informacje o trybie orzeczniczym, potrzebach terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz programach pomocowych i formach wsparcia adresowanych do nich. Publikację traktować należy jako otwarcie obszaru badań naukowych i poszukiwania efektywnych form diagnozy, terapii i rehabilitacji oraz tworzenia warunków udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
prof. dr hab. Zbigniew Woźniak

Download:
nakład wyczerpany

30 other products in the same category: