DOKTRYNA POLAKÓW <br> Klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym

Autor:
Zbigniew RAU Katarzyna M. STASZYŃSKAMaciej CHMIELIŃSKI Krzysztof ZAGÓRSKI

ISBN: 978-83-7383-920-5

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 212

Uwagi: wydanie pierwsze; książka wydana wspólnie z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego

Oprawa: miękka

Format: A-5

ISBN 2: 978-83-8088-822-7 (WUŁ)

DOKTRYNA POLAKÓW
Klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym

Zbigniew RAU, Katarzyna M. STASZYŃSKA, Maciej CHMIELIŃSKI, Krzysztof ZAGóRSKI

Książka prezentuje pionierską, oryginalną rekonstrukcję doktryny politycznej zbiorowego podmiotu, jakim jest społeczeństwo polskie. Stanowi ona rezultat połączenia warsztatów naukowych klasycznej filozofii politycznej i współczesnej empirycznej socjologii. Oddaje poglądy i refleksje dotyczące człowieka, społeczeństwa, własności, władzy i państwa, jakie Polacy ujawniają w szeroko zakrojonych fokusowych badaniach jakościowych i w ankietowych badaniach ilościowych. Obraz przekonań, jaki się z nich wyłania, ma charakter pluralistyczny, a jednocześnie odzwierciedla silne dążenie do harmonii w postrzeganiu, porządkowaniu i przeżywaniu świata zjawisk społecznych i politycznych. Łączy w sobie głęboko zakorzenione przesłanki konserwatywne, republikańskie, właściwe katolickiej nauce społecznej, z rozwiązaniami typowymi dla klasycznego liberalizmu i demokratycznego socjalizmu.

Zbigniew Rau - profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych oraz Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni wykładowca i stypendysta uczelni niemieckich, holenderskich, brytyjskich, amerykańskich i australijskich. Autor książek: Contractarianism versus Holism: Reinterpreting Locke’s Two Treatises of Government, University Press of America, Lanham (1995), From Communism to Liberalism: Essays on the Individual and Civil Society, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (1998), Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku, Fundacja Aletheia, Warszawa (2000), Zapomniana wolność. W poszukiwaniu historycznych podstaw liberalizmu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa (2008). Redaktor i współautor m.in.: The Reemergence of Civil Society in Eastern Europe and the Soviet Union, Westview Press, Boulder (1991), Księga cnót, Księgarnia Akademicka, Kraków (2006), Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej, wraz z Maciejem Chmielińskim, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa (2010), Tocquevillian Ideas: Contemporary European Perspectives, wraz z Markiem Tracz-Trynieckim, University Press of America, Lanham (2014), Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refleksji średniowiecznej. Konstancja 1414-1418, wraz z Tomaszem Tulejskim, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń (2014), Magna Carta. A Central European Perspective of our Common Heritage of Freedom, wraz z Przemysławem Żurawskim vel Grajewskim i Markiem Tracz-Trynieckim, Routledge, London (2016). Tłumacz i autor pierwszej polskiej edycji Dwóch traktatów o rządzie Johna Locke’a, Biblioteka Klasyków Filozofii PWN, Warszawa (1992) i Fundacja Aletheia, Warszawa (2015).

Katarzyna M. Staszyńska
- doktor socjologii, specjalista z zakresu metodologii i etyki badań społecznych i marketingowych. Wykłada przedmioty metodologiczne w Akademii Leona Koźmińskiego. Do 1995 r. pracowała jako adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 1994-2003 r. była prezesem jednej z większych firm badawczych w Polsce, CASE Consumer Attitudes & Social Enquiry. Realizator i koordynator zarówno badań społecznych, jak i rynkowych, w tym wielu projektów międzynarodowych. W 2007 r. na zlecenie Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) prowadziła jakościową część największego tego typu projektu badawczego w Polsce ”Warunki życia społeczeństwa polskiego: problemy i strategie„. Wyniki tego badania udostępnione zostały w dwutomowej publikacji pod jej redakcją Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach, CBOS, Warszawa (2008). Prowadzi badania dotyczące wpływu postaw wobec demokracji na postrzeganie badań opinii publicznej w Polsce, Rosji i Gruzji. Jest autorką wielu publikacji naukowych, w tym ponad 50 artykułów dotyczących metod badań rynkowych, zastosowania badań rynku w praktyce marketingowej, historii badań rynku i opinii publicznej zamieszczonych w polskiej prasie specjalistycznej. W 2013 r. opublikowała monografię Marka, konsument, badacz. Spotkania na rynku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Maciej Chmieliński - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych oraz członek Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a Uniwersytetu Łódzkiego. Autor książek Atomizm a indywidualizm. Rozważania nad myślą polityczną i prawną Wilhelma von Humboldta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (2004), Max Stirner. Jednostka, społeczeństwo, państwo, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków (2006), Historia myśli politycznej (CD), Polski Uniwersytet Wirtualny, Łódź (2005). Redaktor i współautor m.in.: Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej, wraz ze Zbigniewem Rauem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa (2010).

Krzysztof Zagórski - profesor socjologii, kierownik Centrum Socjologii Empirycznej w Akademii Leona Koźmińskiego. Przedtem przez dziesięć lat pełnił funkcję dyrektora Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Wcześniej pracował na Uniwersytecie Warszawskim, w Głównym Urzędzie Statystycznym i w Instytutach Filozofii i Socjologii oraz Studiów Politycznych PAN. Wykładał w Virginia Polytechnic Institute and State University, przez kilkanaście lat prowadził badania w Research School of Social Studies of The Australian National University i w Institute of Applied Economic and Social Research of The University of Melbourne. Jest autorem lub współautorem ponad 150 książek, rozdziałów w pracach zbiorowych i artykułów z dziedziny wskaźników społecznych i statystyki społecznej, opinii publicznej i postaw, socjologii politycznej i ekonomicznej, stratyfikacji i ruchliwości społecznej oraz subiektywnych i obiektywnych warunków życia. Większość tych publikacji oparta została na różnorodnych, kierowanych przez niego badaniach empirycznych. Ostatnie takie badanie zaowocowało współautorską książką Postawy ekonomiczne w czasach niepewności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa (2015). Kierował wielkim programem badawczym ”Warunki życia społeczeństwa polskiego: problemy i strategie„, w wyniku którego powstało kilkanaście publikacji, m.in. zredagowana przez niego książka Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa (2009). Swą pozycję międzynarodową ugruntował wiele lat temu badaniami ruchliwości społeczno-zawodowej, patrz np. Zmiany struktury i ruchliwość społeczno-zawodowa w Polsce, GUS, Warszawa (1976) i Social Mobility into Post-Industrial Society, ANU, Canberra (1984).

Pliki do pobrania:
nakład wyczerpany

30 innych produktów w tej samej kategorii: