NIEZBĘDNIK DLA AUTORÓW

Zgłoszenia utworów do publikacji

Osoby zainteresowane publikacją książki w Wydawnictwie Naukowym Scholar proszone są o wypełnienie Ankiety i jej przysłanie na adres: info@scholar.com.pl . W krótkim czasie odpowiemy na zgłoszenie i w przypadku zainteresowania publikacją poprosimy o przysłanie całego utworu w formie pliku wordowskiego. Po wstępnym zakwalifikowaniu do druku następuje uzgodnienie z Autorem warunków wydania, w szczególności sposobu pokrycia deficytu edycji, a następnie praca kierowana jest do recenzentów wydawniczych. Ostateczną decyzję o publikacji książki podejmujemy po zapoznaniu się z recenzjami wydawniczymi i odpowiedzią Autora na recenzje.

Informacje o prawach autorskich

W przypadku zakwalifikowania pracy do druku podpisujemy z Autorem umowę wydawniczą regulującą kwestie praw autorskich oraz umowę z instytucją pokrywającą ewentualny deficyt edycji. W umowie o dofinansowaniu szczegółowo określa się parametry edycji, termin publikacji i obowiązki stron. Wszystkie książki poddawane są gruntownej redakcji językowej, korektom. Autor zatwierdza zredagowaną wersję książki w ramach korekty autorskiej i akceptuje ją do druku. Projekt okładki, opracowanie ilustracji również konsultujemy z Autorem.

Standardy etyczne

Wydawnictwo przestrzega standardów rekomendowanych przez The Committee on Publication Ethics (COPE). Autor nadesłanego utworu ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich. Autor utworu musi mieć stosowne zgody autorów/redakcji/wydawców w sytuacji wykorzystywania w pracy fragmentów innych publikacji, wykresów, ilustracji lub podobnych materiałów.

W związku z wdrożeniem procedury zapobiegającej plagiatom oraz zjawiskom ghostwriting i guest-authorship Wydawnictwo wymaga bardzo starannego oznaczania wszelkich zapożyczeń, źródeł cytatów, ilustracji, źródeł danych oraz ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający manuskrypt. Zważywszy na fakt, że plagiat, ghostwriting i guest-authorship są przejawem nierzetelności naukowej, Wydawnictwo będzie o wszystkich wykrytych przypadkach powiadamiać odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, grantodawców itp). W sytuacjach wątpliwych prosimy kierować się wytycznymi The Committee on Publication Ethics (COPE): COPE Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly  Publishing: https://publicationethics.org/core-practices.

Wymogi edytorskie

Teksty powinny spełniać następujące wymogi formalne:

1. Zgłaszane teksty należy dostarczyć w formie pliku (w formacie MS Word dowolnej wersji) wraz z tabelami i wykresami (w formacie MS Excel lub zapisanymi w edytorze wykresów MS Word). Jeśli w dokumencie pojawiają się tabele, grafy, rysunki przygotowane w innych programach (np. Corel Draw, Statistica, SPSS), należy je zapisać w formacie WMF lub EPS z załączonymi czcionkami, w rozdzielczości 300 dpi. Wydruk musi zawierać wszystkie fonty narodowe oraz symbole matematyczne.

2. Prosimy o stosowanie formatu cytowań autor-rok, a opisów bibliograficznych zgodnie z regułami APA.

Monografie:
Nazwisko, X., Nazwisko, X. Y. (rok). Tytuł książki (ewent. nazwisko tłumacza). Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Hausner, J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Rozdziały w monografiach
Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki (s. strona początku–strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Artykuły
Nazwisko1, X., Nazwisko2, X. Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopismanr rocznika, strona początku–strona końca.
Mazur, S. (2013). Zmiana instytucjonalna. Zarządzanie Publiczne, 2–3 (24–25), 34–43.

Źródła internetowe
Nazwisko, X. (rok). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony [data dostępu].

3. W uzasadnionych przypadkach Wydawnictwo godzi się na inne rekomendowane przez Bibliotekę Narodową konwencje zapisu bibliograficznego i szanuje w tej sferze tradycje poszczególnych dyscyplin naukowych. 

 

Ankieta wydawnicza

1. Tytuł roboczy książki (+ ew. podtytuł)


2. Imię i nazwisko Autora (ów)


3. Adres , telefon, faks, e-mail, strona www


4. Tytuł naukowy/ stopień naukowy oraz obecne stanowisko zawodowe; ostatnie publikacje


5. Uczelnie/jednostki naukowe z którymi Autor współpracuje


6. Informacje o rodzaju książki (podręcznik/monografia/materiały pokonferencyjne / esej naukowy)


7. Czy książka przedstawiona będzie w postępowaniu o nadanie tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego?


8. Przewidywana objętość książki (liczba stron/ liczba znaków ze spacjami i przypisami dolnymi)


9. Przewidywany termin złożenia maszynopisu


10. Streszczenie książki lub konspekt


11. Roboczy spis treści


12. Ewentualnie wstęp do książki lub reprezentatywny rozdział


13. Rynek; grupa odbiorców


14. Proponowany sposób pokrycia deficytu edycji


15. Możliwości promocji książki (recenzje, prezentacje w TV i w stacjach radiowych, konferencje naukowe)


16. Lista osób lub instytucji, do których wydawnictwo powinno wysłać egzemplarze książki


17. Lista osób, którym Autor sam zamierza wysłać egzemplarze książki


18. Możliwe formy promocji w Internecie (np. newslettery, grupy na portalach, społecznościowych itp.)Data wypełnienia ankiety

Pobierz ankietę