Wydawnictwo Naukowe Scholar znajduje się w opublikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Poziom I, pozycja 622, Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa 72200; 80 punktów).

Wydawnictwo Naukowe Scholar zostało założone w 1991 roku przez Jacka Raciborskiego, który kieruje nim do chwili obecnej. Funkcję wiceprezesa pełni Hanna Raciborska. Redaktorem naczelnym Wydawnictwa jest Łukasz Żebrowski. Na dorobek oficyny składa się już ponad 1300 tytułów, przede wszystkim z socjologii, psychologii, stosunków międzynarodowych i nauk politycznych, regionalistyki, filozofii, historii, prawa i ekonomii.

W dorobku wydawnictwa wyjątkowe znaczenie mają podręczniki akademickie. Najpoważniejszym przedsięwzięciem z tego zakresu jest seria Wykłady z Psychologii pod redakcją naukową prof. Jerzego Brzezińskiego, zaprojektowana na ponad 20 tytułów, z których wydano już 17 tomów. Wydajemy także serię Wykłady z Socjologii, której redaktorem naukowym jest profesor Piotr Sztompka. Dotychczas ukazało się osiem tomów, m.in. Struktura społeczna Henryka Domańskiego, Socjologia kultury Mariana Golki czy Socjologia życia publicznego Edmunda Wnuka-Lipińskiego. W 2006 roku wydaliśmy dwutomową antologię fundamentalnych tekstów z zakresu socjologii zatytułowaną Współczesne teorie socjologiczne pod redakcją Aleksndry Jasińskiej-Kani, Lecha Nijakowskiego, Jerzego Szackiego i Marka Ziółkowskiego.

Prowadzimy rozległy program przekładów, kształtowany z myślą o studentach i badaczach ze sfery nauk społecznych i humanistycznych. Udostępniliśmy polskiemu Czytelnikowi światowe kanoniczne teksty z socjologii polityki (choć często tylko we fragmentach). Wielkim sukcesem okazały się edycje Słownika psychologii Arthura S. Rebera, Teorii gier Phillipa D. Straffina czy książki niemieckiego historyka Andreasa Kosserta poświęcone Prusom Wschodnim. W ramach serii Społeczeństwo Współczesne opublikowaliśmy światowe bestsellery socjologiczne: Społeczeństwo ryzyka i Społeczeństwo światowego ryzyka Ulricha Becka, Przyszłość natury ludzkiej Jürgena Habermasa, Koniec świata jaki znamy Immauela Wallersteina, Instytucje Jamesa Marcha i Johana Olsena, Współczesna analiza polityczna Roberta Dahla oraz Logika działania zbiorowego Mancura Olsona. Za wielkie osiągnięcie uważamy serię Humanistyka Europejska, w której ukazał się przekład bestsellera Petera Sloterdijka Gniew i czas, wcześniej zaś Pierre’a Bourdieu Dystynkcja, Habermasa Faktyczność i obowiązywanie czy Becka Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Ważne są też przekłady adresowane do studentów stosunków międzynarodowych, w tym prac klasycznych – Alexandra Wendta Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Kennetha Waltza Struktura teorii stosunków międzynarodowych czy Stefano Guzziniego Realizm w nauce o stosunkach międzynarodowych. Ponadto wydaliśmy prace Klausa von Beymego, Maksa Horkheimera, Harolda Jamesa, Rafała Lemkina, Niklasa Luhmanna czy Peytona Younga.

W ostatnich latach wydajemy wiele tytułów w języku angielskim i dystrybuujemy je na całym świecie. Sukcesem wydawniczym była książka Romana Kuźniara Poland’ s Foreign Policy after 1989. We współpracy z Verlag Barbara Budrich (Germany and USA) wydaliśmy m.in. książkę Grzegorza Lissowskiego Principles of Distributive Justice. W latach 2012–2015 w ramach projektu Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie opublikowaliśmy czterotomowe dzieło Polsko-niemieckie miejsca pamięci pod redakcją Hansa Henninga Hahna i Roberta Traby, w bliskiej współpracy z Ferdinand Schöningh Verlag – wydawcą wersji niemieckojęzycznej.

W 2005 roku wydaliśmy Przemiany więzi społecznych Mirosławy Marody i Anny Gizy-Poleszczuk. Jest to jedna z najważniejszych polskich książek socjologicznych ostatnich lat, wraz z Autorkami otrzymaliśmy za nią prestiżową Nagrodę im. Jana Długosza. Wydaliśmy też bestsellerową książkę Jadwigi Staniszkis Władza globalizacji, za którą Autorka w grudniu 2004 roku otrzymała nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, popularnie nazywaną Polskim Noblem. Wyróżniane były też książki psychologiczne – Nagrodę Teofrasta czasopisma Charaktery w 2013 roku otrzymała Psychologia miejsca Marii Lewickiej, w 2014 Temperament w pierwszym roku życia Wojciecha Łukasza Dragana, w 2016 Oblicza empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa Marii Kaźmierczak i 20 lat później Barbary Mróz, w 2017 Problemowe picie alkoholu przez młode kobiety Małgorzaty Dragan. Książka Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania Jana Strelaua w 2015 roku została uhonorowana Nagrodą Teofrast Superstar. Lech Nijakowski za Rozkosz zemsty. Socjologię historyczną mobilizacji ludobójczej otrzymał w 2013 roku Nagrodę im. Leona Krzywickiego Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. W tym samym roku Bartoszowi Kaliskiemu przyznano nagrodę im. prof. Tomasza Strzembosza za książkę Archidiecezja gnieźnieńska w czasach komunizmu 1945–1989.

Nasza oficyna wydaje też periodyki naukowe i publikacje cykliczne: kwartalnik Studia Regionalne i Lokalne (we współpracy z Centrum Studiów Regionalnych i Lokalnych UW), Rocznik Strategiczny (we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW), półrocznik Psychologia – Etologia – Genetyka (we współpracy z Centrum Genetyki Zachowania UW), kwartalnik Stosunki Międzynarodowe – International Relations (we współpracy z ISM UW). Od 2006 do 2017 roku wraz z Polskim Stowarzyszeniem Psychologii Społecznej wydawaliśmy kwartalnik Psychologia Społeczna – obecnie periodyk ukazuje się wyłącznie w anglojęzycznej wersji cyfrowej. Od 2007 roku we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie wydajemy kwartalnik Zarządzanie Publiczne – Public Governance. Od lat współpracujemy z Instytutem Nauk Prawnych PAN, publikując monografie jego pracowników i pomagając przy edycji czasopism Polish Yearbook of International Law oraz Archiwum Kryminologii. Ponadto wydawnictwo ściśle współpracuje z wieloma innymi fundacjami i stowarzyszeniami działającymi w sferze nauki. Nasz dorobek jest w związku z tym także ich dorobkiem.

Wydawnictwo systematycznie uczestniczy w Warszawskich Targach Książki oraz w innych imprezach targowych w kraju i za granicą. Nasze książki są dostępne w księgarniach naukowych na terenie całego kraju oraz w licznych księgarniach internetowych. Ponadto duża część tytułów, w tym artykuły z periodyków, ma wersję e-book i jest dystrybuowana przez: www.ibuk.pl, www.publio.pl, www.zinamon.pl.