• Quick view
  16,20 zł 18,00 zł -10% In Stock

  W numerze [Contents]: Marek Szydło: Koncepcja obowiązku ochrony podstawowych swobód. Pośredni horyzontalny skutek przepisów TWE o podstawowych swobodach ]The concept of duty of protection of fundamental freedoms. The indirect horizontal effect of EC Treaty rules of fundamental freedoms], s. 5-40; Aneta Łazarska: Gwarancje swobody sumienia sędziego w...

  16,20 zł 18,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  W numerze:Jarosław Szymanek: Konstytucyjne wyznaczniki pozycji ustrojowej parlamentu w przestrzeni poradzieckiej: casus Azji Centralnej [The constitutional determinants of the political status of the parliament in post-Soviet space: Central Asia case study], s. 5-30;Paweł Borecki: Konstytucyjność regulacji szkolnej nauki religii (głos w dyskusji)...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  W numerze: Krystyna Kowalik-Bańczyk, Monika Szwarc-Kuczer: Traktat z Lizbony - reforma czy jej pozory? [The Treaty of Lisbon: A reform or its appearances?], s. 5-64;Robert Stefanicki: Informacje jako środek ochrony słabszej strony umowy w prawie wspólnotowym [Information as a way to protect the weaker contracting party in the Community law], s....

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  W numerze:Agnieszka Szpak: Etyka w stosunkach międzynarodowych - kilka refleksji [The etics in international relations - some reflections], s. 5-18; Jarosław Grykiel: Skutki wpisu prokury do rejestru przedsiębiorców [The results of an entry of procuration into the Entrepreneurs’ Register], s. 19-42; Michał Strzelbicki: Podstawowe problemy funkcjonowania...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  W numerze:Jarosław Szymanek: Konstytucyjne podstawy funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych [Constitutional bases for functioning of housing associations], s. 5-25;Rafał Stasikowski: Regulacja jako nowa funkcja współczesnej administracji publicznej w Polsce [Regulation as the new function of contemporary public administration in Poland]], s. 27-57;Marta...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  W numerze:Bożena Gronowska, Katarzyna Balcerzak: Polubowne załatwienie sprawy (friendly settlement) w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r., s. 5-22; Marta Szuniewicz: Interpretacja prawa wspólnotowego - metody i moc wiążąca wykładni ETS, s. 23-68; Katarzyna Niedzielska-Czyż: Procedura przeniesienia siedziby europejskiej spółki...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  W numerze:Jarosław Szymanek: Prawna regulacja wolności religijnej, s. 5-30;Radosław Grabowski: Norma z artykułu 38 Konstytucji RP z 1997 r. jako zasada prawa, s. 31-46;Krystyna Kowalik-Bańczyk: Zakres uprawnień wynikających z posiadania obywatelstwa europejskiego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, s. 47-64;Kamila Bury:...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  W numerze:Jan Wawrzyniak: Słowo wstępne [Introduction], s. 5-6; Jerzy Jaskiernia: Wpływ integracji z Unią Europejską na funkcję ustawodawczą Sejmu RP [The influence of the integration with the European Union on the legislative function of the Seym of the Republic of Poland], s. 7-36;Jarosław Szymanek: Koncepcja europejskiego zaangażowania Senatu RP jako...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  W numerze:Michał Płachta: Rola prokuratury i prokuratorów w dziedzinie międzynarodowej współpracy w sprawach karnych [The role of the public prosecutor’s office and a prosecutor in international cooperation in criminal matters], s. 5-36; Mateusz Pilich: Zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje czy dobra wiara? [Rules of social coexistence, good...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  W numerze:Helena Szewczyk: Podstawowe problemy reformy prawa służby cywilnej w nowym ustroju społeczno-gospodarczym [Basic problems related to Civil Service Law reforms in new social and economic system], s. 5-24; Sabina Grabowska: Modele uregulowań instytucji ludowej inicjatywy ustawodawczej [Models of legal regulations of popular legislative...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  W numerze: Marek Szydło: Państwowe monopole handlowe na rynku wewnętrznym w Unii Europejskiej [State monopolies of a commercial character in the internal market of the EU], s. 5-32; Zbigniew Kuniewicz: Rezygnacja jako przesłanka wygaśnięcia mandatu członka organu spółki kapitałowej [Resignation as a reason of mandate expiry of a member of capital company...

  nakład wyczerpany
Showing 1 - 11 of 11 items