2009 ARCHIWUM KRYMINOLOGII
t. XXIX–XXX (2007–2008)
Uwaga! Do kupienia także w PDFie!

W Tomie Jubileuszowym, dedykowanym
Paniom Profesor
Helenie Kołakowskiej-Przełomiec
Zofii Ostrihanskiej
Dobrochnie Wójcik:
Anna Kossowska, Irena Rzeplińska:
Wprowadzenie; Beata Czarnecka-Dzialuk: Profesor Helena Kołakowska-Przełomiec; Irena Rzeplińska: Profesor Zofia Ostrihanska; Dagmara Woźniakowska-Fajst:
Profesor Dobrochna Wójcik.
[cz. 1] KRYMINOLOGIA – TRADYCJA I TERAŹNIEJSZOŚĆ (s. 49–268):
Konrad Buczkowski, Witold Klaus, Dagmara Woźniakowska-Fajst: Zakład Kryminologii INP PAN z perspektywy współczesnej; Ewa Bieńkowska: Zjawisko wiktymizacji wtórnej: pojęcie,  przyczyny, przeciwdziałanie (na przykładzie niektórych polskich regulacji karnych); Janina Błachut: Czy „ciemna liczba przestępstw” istnieje?; Konrad Buczkowski: Sprawca przestępstwa oszustwa asekuracyjnego – spojrzenie kryminologiczne; Nils Christie: On Man-Made Pain; Beata Gruszczyńska: Przemoc wobec kobiet i reakcja policji w perspektywie międzynarodowej; Anna Kossowska: Kapitał społeczny a przestępczość; Krzysztof Krajewski: Przestępczość przeciwko mieniu w Polsce w latach 1924–2005 w świetle danych statystyki policyjnej; Helmut Kury, Martin Brandenstein: How Efficient Is Severe Punishment, Or: More Punishment, Less Crime?; Katarzyna Laskowska: Kierunki rozwoju kryminologii w Rosji;   Andrzej Mościskier: Biologiczne inhibitory przestępczości; Andrzej Siemaszko: International Crime Victim Survey ‘04/05:Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej; Jan M. Stanik: Rodzaje popełnionych przestępstw a różnice osobowościowe ich sprawców; Barbara Szamota-Saeki: Wpływ prawa karnego na przekonania moralne społeczeństwa w świetle wybranych badań empirycznych; Leon Tyszkiewicz: Kryminogeneza i sposoby jej badania; Leszek Wilk: Czynniki kryminogenne przestępczości podatkowej; Dagmara Woźniakowska-Fajst: Przestępczość kobiet i dziewcząt – wybrane teorie kryminologiczne; Wojciech Zalewski: Biologia kryminalna, czyli o właściwym miejscu nauk ścisłych w wyjaśnianiu przyczyn przestępczości.
[cz. 2] NIELETNI W PRAWIE I BADANIACH KRYMINOLOGICZNYCH (s. 269–446): Tadeusz Bojarski: Nieletni przed sądem. Uwagi o niektórych założeniach ogólnych oraz praktyce; Beata Czarnecka-Dzialuk: Propozycje nowych uregulowań dotyczących mediacji w sprawach nieletnich;  Andrzej Gaberle: Reakcja na niepożądane zachowania małoletnich (zagadnienia podstawowe);  Alicja Grześkowiak: Tendencje rozwojowe włoskiego prawa nieletnich;  Witold Klaus: Działalność wychowawcza sądu rodzinnego wobec nieletnich – pomiędzy ideami a praktyką;  Violetta Konarska-Wrzosek: Problem potrzeby i celowości zmiany zasad odpowiedzialności i postępowania z nieletnimi;  Marianna Korcyl-Wolska: Dostęp do sądu pokrzywdzonego czynem nieletniego de lege lata i wedle projektu ustawy Prawo nieletnich z 2008 r.;   Marek J. Lubelski: O pilnej potrzebie podniesienia granicy wieku pełnej odpowiedzialności karnej;  Andrzej Marek: Uwagi o reformie prawa dotyczącego nieletnich; Krystyna Ostrowska: Postępowanie z nieletnimi z perspektywy psychologii humanistycznej; Irena Rzeplińska: Sylwetki społeczne nieletnich – późniejszych dorosłych sprawców przestępstw;  Barbara Stańdo-Kawecka: Założenia modelowe i standardy międzynarodowe dotyczące nieletnich sprawców przestępstw;  Piotr Stępniak: Więzienia dla nieletnich w opinii menedżerów więziennictwa.
[cz. 3] PRAWO KARNE I POLITYKA KRYMINALNA (s. 448–678):
Andrzej Adamski: Polityka karna w Anglii i Walii (1970–2005); Janina Czapska: Europeizacja prewencji kryminalnej; Paweł Daniluk, Celina Nowak: Kazirodztwo jako problem karnoprawny (dwugłos); Marian Filar: Rola mediów w kreowaniu zagrożeń i sprzyjaniu populizmowi; Yakov Gilinskiy: Contemporary Russian Corruption; Jolanta Jakubowska-Hara: Polityka karna sądów w sprawach o wykroczenia (w świetle danych statystycznych); Tomasz Kaczmarek: Racjonalny ustawodawca wobec opinii społecznej a populizm penalny; Barbara Kunicka-Michalska: Przestępstwa przeciwko rodzinie w kodeksie karnym Hiszpanii; Miklós Lévay: Development of Criminal Policy in Hungary during the First Decade of the 21st Century;  Robert I. Mawby, Lesley Simmonds: Assisting Victims: The British Model in Comparative Context;  Mirosława Melezini, Andrzej Sakowicz: Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi jako nowy środek karny; David Miers: Victims, Criminal Justice and the Law: European Standards and the Law of England and Wales; Monika Płatek: Karnoprawne modele przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Emil W. Pływaczewski: O polityce karnej z perspektywy retrospektywnej; Zofia Sienkiewicz: Z rozważań o karach i środkach karnych o charakterze majątkowym (w świetle przepisów kodeksu karnego z 1997 r.); Olga Sitarz: Culture defence a polskie prawo karne; Jan Skupiński: O niektórych miernikach oceny polityki karnej (na przykładzie Polski w ostatnim dwudziestoleciu); Tadeusz Smyczyński: Uwagi o projekcie nowelizacji prawa alimentacyjnego na tle prawa rodzinnego i prawa karnego; Andrzej Zoll: Karalność pomówienia w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.
[cz. 4] POZBAWIENIE WOLNOŚCI – WOKÓŁ PROBLEMÓW WYKONYWANIA KARY (s. 679–778): Zbigniew Hołda: Europejski Komitet Zapobiegania Torturom (kilka uwag na dwudziestolecie działalności); Jerzy Kwaśniewski: Kara pozbawienia wolności w świadomości społecznej oraz w świetle zasad sprawnego karania; Zbigniew Lasocik: Izolacja spotęgowana – kilka pytań na temat oddziałów dla tzw. więźniów niebezpiecznych; Stefan Lelental: Rodzaj popełnionego przestępstwa jako dyrektywa wykonywania kary pozbawienia wolności wobec skazanych za uchylanie się od alimentacji; Grażyna B. Szczygieł: Skazani – członkowie grup przestępczych w ocenie funkcjonariuszy Służby Więziennej; Teodor Szymanowski: Skazani recydywiści w Polsce w okresie transformacji w świetle danych statystycznych; Paulina Wiktorska: Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności skazanych młodocianych w orzecznictwie sądu penitencjarnego właściwego dla zakładu karnego we Włocławku.
[cz. 5] VARIA (s. 779–975):
Hans-Joerg Albrecht: DNA-Based Criminal Investigation: Problems and Prospects; Marek Andrzejewski: O (nie)zamykaniu domów dziecka; Katarzyna Badźmirowska-Masłowska: Ochrona dzieci i młodzieży w systemie mediów audiowizualnych w Polsce z perspektywy rozwiązań europejskich; Władysław Czapliński: Zbrodnia agresji jako przestępstwo przeciwko prawu międzynarodowemu; Maria Jarosz: O dysfunkcjach władzy; Marzena Kruk: Mediacja między pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa jako forma rozwiązywania konfliktów; Andrzej Murzynowski: Artykuł recenzyjny dotyczący monografii dr Marii Rogackiej-Rzewnickiej pt. Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych przeobrażeń procesu karnego; Danuta Raś: Przyczyny okrucieństwa i przestępczości. Batawia, Pawełczyńska, Kępiński – refleksje oświęcimskie; Janina Waluk: Mediacja jako forma sprawiedliwości naprawczej – korzyści dla stron; Halina Wantuła: Abolicjonizm – obrona wartości humanistycznych; Martin Wright: Learning to Change: Restorative Responses to Wrongdoing; Andrzej Rzepliński: Kara śmierci w trybie doraźnym; Dorota Rowicka: Bibliografia zawartości „Archiwum Kryminologicznego” tomy 1−3 za lata 1933−1939 i „Archiwum Kryminologii” tomy I−XXI za lata 1960−1995; Maria Ożarowska-Wolder: Bibliografia zawartości „Archiwum Kryminologii” tomy XXII–XXVIII za lata 1996–2006; Table of Contents.


84.00
75.60 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji.
AK_09_cz1_kryminologia
 12.30 zł  
AK_09_cz2_nieletni
 12.30 zł  
AK_09_cz3_prawokarne
 12.30 zł  
AK_09_cz4_pozbawienie
 12.30 zł  
AK_09_cz5_varia
 12.30 zł  
autor: rocznik
format: B-5
ISSN: 0066-6890
liczba stron: 975
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: twarda
rok wydania: 2009
uwagi: periodyk wydawany wraz z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk


powrót do listy książek
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f