Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.
ul. Wiślana 8, 00-317 Warszawa
tel./fax 22 828 93 91, 22 826 59 21, 22 692 41 18
dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108, 105 

info@scholar.com.pl 

Santander Bank Polska SA
07 1090 1030 0000 0000 0417 6217
KRS nr 0000044953 

NIP 525-22-44-454

 
 
 

Wydawnictwo Naukowe Scholar zostało założone w 1991 roku przez Jacka Raciborskiego, który kieruje nim do chwili obecnej. Funkcję wiceprezesa pełni Hanna Raciborska. Redaktorem naczelnym Wydawnictwa jest Łukasz Żebrowski. Na dorobek oficyny składa się już ponad 1300 tytułów, przede wszystkim z socjologii, psychologii, stosunków międzynarodowych i nauk politycznych, regionalistyki, filozofii, historii, prawa i ekonomii.

W dorobku wydawnictwa wyjątkowe znaczenie mają podręczniki akademickie. Najpoważniejszym przedsięwzięciem z tego zakresu jest seria Wykłady z Psychologii  pod redakcją naukową prof. Jerzego Brzezińskiego, zaprojektowana na ponad 20 tytułów, z których wydano już 17 tomów. Wydajemy także serię Wykłady z Socjologii, której redaktorem naukowym jest profesor Piotr Sztompka. Dotychczas ukazało się osiem tomów, m.in. Struktura społeczna Henryka Domańskiego, Socjologia kultury Mariana Golki czy Socjologia życia publicznego Edmunda Wnuka-Lipińskiego. W 2006 roku wydaliśmy dwutomową antologię fundamentalnych tekstów z zakresu socjologii zatytułowaną Współczesne teorie socjologiczne pod redakcją Aleksndry Jasińskiej-Kani, Lecha Nijakowskiego, Jerzego Szackiego i Marka Ziółkowskiego.

Prowadzimy rozległy program przekładów, kształtowany z myślą o studentach i badaczach ze sfery nauk społecznych i humanistycznych. Udostępniliśmy polskiemu Czytelnikowi światowe kanoniczne teksty z socjologii polityki (choć często tylko we fragmentach). Wielkim sukcesem okazały się edycje Słownika psychologii Arthura S. Rebera, Teorii gier Phillipa D. Straffina czy książki niemieckiego historyka Andreasa Kosserta poświęcone Prusom Wschodnim. W ramach serii Społeczeństwo Współczesne opublikowaliśmy światowe bestsellery socjologiczne: Społeczeństwo ryzyka  i Społeczeństwo światowego ryzyka Ulricha Becka, Przyszłość natury ludzkiej Jürgena Habermasa, Koniec świata jaki znamy Immauela Wallersteina, Instytucje Jamesa Marcha i Johana Olsena, Współczesna analiza polityczna Roberta Dahla oraz Logika działania zbiorowego Mancura Olsona. Za wielkie osiągnięcie uważamy serię Humanistyka Europejska, w której ukazał się przekład bestsellera Petera Sloterdijka Gniew i czas, wcześniej zaś Pierre’a Bourdieu Dystynkcja, Habermasa Faktyczność i obowiązywanie czy Becka Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Ważne są też przekłady adresowane do studentów stosunków międzynarodowych, w tym prac klasycznych – Alexandra Wendta Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Kennetha Waltza Struktura teorii stosunków międzynarodowych czy Stefano Guzziniego Realizm w nauce o stosunkach międzynarodowych. Ponadto wydaliśmy prace Klausa von Beymego, Maksa Horkheimera, Harolda Jamesa, Rafała Lemkina, Niklasa Luhmanna czy Peytona Younga.

W ostatnich latach wydajemy wiele tytułów w języku angielskim i dystrybuujemy je na całym świecie. Sukcesem wydawniczym była książka Romana Kuźniara Poland’ s Foreign Policy after 1989. We współpracy z Verlag Barbara Budrich (Germany and USA) wydaliśmy m.in. książkę Grzegorza Lissowskiego Principles of Distributive Justice. W latach 2012–2015 w ramach projektu Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie opublikowaliśmy czterotomowe dzieło Polsko-niemieckie miejsca pamięci pod redakcją Hansa Henninga Hahna i Roberta Traby, w bliskiej współpracy z Ferdinand Schöningh Verlag – wydawcą wersji niemieckojęzycznej.
 
W 2005 roku wydaliśmy Przemiany więzi społecznych Mirosławy Marody i Anny Gizy-Poleszczuk. Jest to jedna z najważniejszych polskich książek socjologicznych ostatnich lat, wraz z Autorkami otrzymaliśmy za nią prestiżową Nagrodę im. Jana Długosza. Wydaliśmy też bestsellerową książkę Jadwigi Staniszkis Władza globalizacji, za którą Autorka w grudniu 2004 roku otrzymała nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, popularnie nazywaną Polskim Noblem. Wyróżniane były też książki psychologiczne – Nagrodę Teofrasta czasopisma Charaktery w 2013 roku otrzymała Psychologia miejsca Marii Lewickiej, w 2014 Temperament w pierwszym roku życia Wojciecha Łukasza Dragana, w 2016 Oblicza empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa Marii Kaźmierczak i 20 lat później Barbary Mróz, w 2017 Problemowe picie alkoholu przez młode kobiety Małgorzaty Dragan. Książka Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania Jana Strelaua w 2015 roku została uhonorowana Nagrodą Teofrast Superstar. Lech Nijakowski za Rozkosz zemsty. Socjologię historyczną mobilizacji ludobójczej otrzymał w 2013 roku Nagrodę im. Leona Krzywickiego Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. W tym samym roku Bartoszowi Kaliskiemu przyznano nagrodę im. prof. Tomasza Strzembosza za książkę Archidiecezja gnieźnieńska w czasach komunizmu 1945–1989.

Nasza oficyna wydaje też periodyki naukowe i publikacje cykliczne: kwartalnik Studia Regionalne i Lokalne (we współpracy z Centrum Studiów Regionalnych i Lokalnych UW), Rocznik Strategiczny (we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW),  półrocznik Psychologia – Etologia – Genetyka (we współpracy z Centrum Genetyki Zachowania UW), kwartalnik Stosunki Międzynarodowe – International Relations (we współpracy z ISM UW). Od 2006 do 2017 roku wraz z Polskim Stowarzyszeniem Psychologii Społecznej wydawaliśmy kwartalnik Psychologia Społeczna – obecnie periodyk ukazuje się wyłącznie w anglojęzycznej wersji cyfrowej. Od 2007 roku we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie wydajemy kwartalnik Zarządzanie Publiczne – Public Governance. Od lat współpracujemy z Instytutem Nauk Prawnych PAN, wydając Polish Yearbook of International Law oraz Archiwum Kryminologii. Ponadto wydawnictwo ściśle współpracuje z wieloma innymi fundacjami i stowarzyszeniami działającymi w sferze nauki. Nasz dorobek jest w związku z tym także ich dorobkiem.

Wydawnictwo systematycznie uczestniczy w Warszawskich Targach Książki oraz w innych imprezach targowych w kraju i za granicą. Nasze książki są dostępne w księgarniach naukowych na terenie całego kraju oraz w licznych księgarniach internetowych. Ponadto duża część tytułów, w tym artykuły z periodyków, ma wersję  e-book i jest dystrybuowana przez: www.ibuk.pl, www.publio.pl, www.zinamon.pl.NIEZBĘDNIK DLA AUTORÓW

Zgłoszenia utworów do publikacji
Osoby zainteresowane publikacją książki w Wydawnictwie Naukowym Scholar  proszone są o wypełnienie Ankiety (plik do pobrania) i jej przysłanie na adres: info@scholar.com.pl  W krótkim czasie odpowiemy na zgłoszenie i w przypadku  zainteresowania publikacją poprosimy o przysłanie całego utworu w formie pliku wordowskiego. Po wstępnym zakwalifikowaniu do druku następuje uzgodnienie z Autorem warunków wydania, w szczególności sposobu pokrycia deficytu edycji, a następnie praca kierowana jest do recenzentów wydawniczych. Ostateczną decyzję o publikacji książki podejmujemy po zapoznaniu się z recenzjami wydawniczymi i odpowiedzią Autora na recenzje.

Informacje o prawach autorskich
W przypadku zakwalifikowania pracy do druku podpisujemy z Autorem umowę wydawniczą regulującą kwestie praw autorskich oraz umowę z instytucją pokrywającą ewentualny deficyt edycji. W umowie o dofinansowaniu szczegółowo określa się parametry edycji, termin publikacji i obowiązki stron. Wszystkie książki poddawane są gruntownej redakcji językowej, korektom. Autor zatwierdza zredagowaną wersję książki w ramach korekty autorskiej i akceptuje ją do druku. Projekt okładki, opracowanie ilustracji również konsultujemy z Autorem.

Standardy etyczne
Wydawnictwo przestrzega standardów rekomendowanych przez The Committee on Publication Ethics (COPE). Autor nadesłanego utworu  ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich. Autor utworu musi mieć stosowne zgody autorów/redakcji/wydawców w sytuacji wykorzystywania w pracy fragmentów innych publikacji, wykresów, ilustracji lub podobnych materiałów.
W związku z wdrożeniem procedury zapobiegającej plagiatom oraz zjawiskom ghostwriting i guest-authorship Wydawnictwo  wymaga  bardzo starannego oznaczania wszelkich zapożyczeń, źródeł cytatów, ilustracji, źródeł danych oraz  ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający manuskrypt. Zważywszy na fakt, że plagiat, ghostwriting i guest-authorship są przejawem nierzetelności naukowej, Wydawnictwo  będzie o wszystkich wykrytych przypadkach powiadamiać odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, grantodawców itp).  W sytuacjach wątpliwych prosimy kierować się wytycznymi The Committee on Publication Ethics (COPE): COPE Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing:
https://publicationethics.org/core-practices


Wymogi edytorskie
Teksty powinny spełniać następujące wymogi formalne:

1. Zgłaszane teksty należy dostarczyć w formie pliku (w formacie MS Word) wraz z tabelami i wykresami (w formacie MS Excel lub zapisanymi w edytorze wykresów MS Word). Jeśli w dokumencie pojawiają się tabele, grafy, rysunki przygotowane w innych programach (np. Corel Draw, Statistica, SPSS), należy je zapisać w formacie WMF lub EPS z załączonymi czcionkami, w rozdzielczości 300 dpi. Wydruk musi zawierać wszystkie fonty narodowe oraz symbole matematyczne.

2. Prosimy o stosowanie formatu cytowań autor-rok, a opisów bibliograficznych zgodnie z regułami APA.
Monografie:
Nazwisko, X., Nazwisko, X. Y. (rok). Tytuł książki (ewent. nazwisko tłumacza). Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Hausner, J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Rozdziały w monografiach
Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki (s. strona początku–strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Artykuły
Nazwisko1, X., Nazwisko2, X. Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika, strona początku–strona końca.
Mazur, S. (2013). Zmiana instytucjonalna. Zarządzanie Publiczne, 2–3 (24–25), 34–43.

Źródła internetowe
Nazwisko, X. (rok). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony [data dostępu].

3. W uzasadnionych przypadkach Wydawnictwo godzi się na inne rekomendowane przez Bibliotekę Narodową konwencje zapisu bibliograficznego i szanuje w tej sferze tradycje poszczególnych dyscyplin naukowych.

 

 

Ankieta wydawnicza
[z powodu trudności technicznych prosimy o skopiowanie ankiety, przepraszamy za utrudnienia]


1. Tytuł roboczy książki (+ ew. podtytuł)


2. Imię i nazwisko Autora (ów)


3. Adres , telefon, faks, e-mail, strona www


4. Tytuł naukowy/ stopień naukowy  oraz obecne stanowisko zawodowe; ostatnie publikacje


5. Uczelnie/jednostki naukowe z którymi Autor współpracuje


6. Informacje o rodzaju książki (podręcznik/monografia/materiały pokonferencyjne / esej naukowy)


7. Czy książka przedstawiona będzie w postępowaniu o nadanie tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego?


8. Przewidywana objętość książki (liczba stron/ liczba znaków ze spacjami i przypisami dolnymi)


9. Przewidywany termin złożenia maszynopisu


10. Streszczenie książki lub konspekt


11. Roboczy spis treści


12. Ewentualnie  wstęp do książki  lub reprezentatywny rozdział


13. Rynek; grupa odbiorców


14. Proponowany sposób pokrycia deficytu edycji  


15. Możliwości promocji książki (recenzje, prezentacje w TV i w stacjach radiowych, konferencje naukowe)


16. Lista osób lub instytucji, do których wydawnictwo powinno wysłać egzemplarze książki


17. Lista osób, którym Autor sam zamierza wysłać egzemplarze książki


18. Możliwe formy promocji w Internecie (np. newslettery, grupy na portalach, społecznościowych itp.)Data wypełnienia ankiety 

 

 

 

PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Informacje

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

ul. Wiślana 8 (róg Browarnej)

budynek

Powiśle Business Center

00-317 Warszawa

w godz. 9:00–17:00

info@scholar.com.pl

tel./fax


22 828 93 91

22 692 41 18

22 826 59 21 

dział handlowy: tel. jak wyżej, wew. 108

konto nr (Santander Bank Polska SA)

07 1090 1030 0000 0000 0417 6217Jesteśmy na
Płatności
© Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007-2013 | wykonanie: Edytor Sp. z o.o.
f